Usluge

SANACIJA KROVIŠTA I KROVNA LIMARIJA

SANACIJA FASADA POSLOVNIH I STAMBENIH ZGRADA

Osim estetskog značaja, fasada ima vrlo važnu hidro i termoizolacijsku ulogu. Uslijed utjecaja velikog broja atmosferskih čimbenika, ali i djelovanja čovjeka, dolazi do oštećenja na fasadama. Time je narušen estetski izgled objekta, a fasada gubi i velik dio svoje hidro i termo izolacijske uloge. Sanacija takvih oštećenja ne samo da je potrebna već je i nužna, te predstavlja značajan financijski izdatak. Korištenjem već ranije spomenutih metoda rada u mogućnosti smo izbaciti neke od elementarnih faza klasičnih tehnika gradnje (npr. podizanje skele), te time skraćujemo rok i smanjujemo ukupni trošak izvođenja radova. Pri tome ujedno otvaramo prostor za ugrađivanje najkvalitetnijih materijala, te razinu usluge podižemo na najviši nivo uz značajno niže troškove. Osposobljavani smo za ugradnju sintetičkih membrana putem edukativnih programa proizvođača membrana Sika Croatia d.o.o.

SANACIJA VISOKIH OBJEKATA

Zbog njihove izrazite visine gradnja dimnjaka, silosa, odašiljača, crkvenih zvonika, mostova, vijadukata i sličnih objekata predstavlja vrlo složen zahvat, a isto se odnosi i na njihovo održavanje i saniranje. U tim slučajevima uže i visinske tehnike vrlo često predstavljaju jedino izvedivo riješenje. Materijali koje često koristimo za sanaciju navedenih objekata izlaze iz okvira klasičnih građevinskih materijala, te zahtjevaju posebna znanja i stručnost za njihovu ugradnju. Navedene potrebne kvalitete stekli smo kroz višegodišnji rad i stručno osposobljavanje kao djelatnici tvrtke NAVIGATOR d.o.o., na seminarima i savjetovanjima sa stručnjacima iz tvrtke SIKA Croatia d.o.o.

ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA METALNIH OBJEKATA

Objekti izgrađeni od metala izrazito su podložni utjecaju vremenskih prilika, a ne zaobilaze ih niti mehanička oštećenja. Pravilna zaštita i održavanje takvih objekata jamči njihov dugi životni vijek, a prvenstveno se to odnosi na antikorozivnu zaštitu. Radove izvodimo antikorozivnim premazima i bojama, a za njihovu dobru ugradnju od presudne je važnosti kvalitetna priprema podloge. U tu se svrhu služimo mokrim pljeskarenjem kao jednom od najboljih tehnika za pripremu podloge.

BRANDIRANJE

Bilo da se radi o sanaciji poslovnog ili stambenog objekta, industrijskog pogona ili nečeg drugog, to je ujedno i prilika da se marketinški izrazite. Estetski dotjerana reklama na spomenutim objektima često će biti zamijećena i lako uočljiva, te će pomoći stvaranju prepoznatljivog branda.

SANACIJA I ZAŠTITA BETONA

Beton je u agresivnoj okolini potrebno štititi od velikog broja raznih vrsta utjecaja. Pravilnom zaštitom objekti izgrađeni od betona imat će dulji životni vijek i njihova funkcionalnost bit će potpunija.

ČIŠĆENJE SILOSA RASUTIH SIROVINA I DIMNJAKA